Reklamacje i zwroty

Kontakt w sprawach związanych z reklamacją i zwrotami (nie dotyczy zamówień telefonicznych):

● 
email: phu.astra.reklamacje@gmail.com
●PHU ASTRA Mirosław Jachacy 03-197 WARSZAWA UL.FAMILIJNA 3 


 .        * Powyższe dane kontaktowe stanowią zalecaną formę kontaktu w sprawach związanych z reklamacją i zwrotami.
 .        Próba kontaktu w sprawach związanych ze składaniem reklamacji i rezygnacji z zamówień korzystając z innych danych niż
 .        powyższe, spowoduje znaczne opóźnienie lub (na skutek błędów) zaniechanie procesu.


Reklamacje


Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

W przypadku reklamacji bezspornych (niewymagających ustalenia przyczyny) - sklep zleca na własny koszt odbiór przesyłki.

W innych przypadkach reklamowany towar należy odesłać we własnym zakresie na adres naszego sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony druk reklamacyjny, który można pobrać TUTAJ.Uszkodzenia transportowe rozpatrujemy zgodnie z przepisami polskiego prawa:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r; Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r nr 50, poz. 601 ze zm.).
Art. 76.

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego:
"w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju: jeżeli stwierdził, że podczas przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika."

Rezygnacja z zamówienia

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r.  klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie.
Wzór oświadczenia można pobrać 
TUTAJ.

Sklep gwarantuje także całkowity zwrot pieniędzy równy wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki jeśli takie były. Koszty odesłania produktu ponosi zamawiający.


Zwracany towar (nie noszący jakichkolwiek śladów używania, kompletny i nieuszkodzony) należy odesłać razem z dowodem zakupu, na adres naszego sklepu.

Zwrot należności nastąpi do 14 dni od daty otrzymania przez sklep zwracanego towaru na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.